Shri Ranjit Anand Puranik
Shri Ranjit Anand Puranik

Managing Director

Mr. Yashodhan Divekar
Mr Yashodhan Divekar

Director

Adv Mrs. N. R. Patankar
Adv. Mrs. N. R. Patankar

Director

Late Anand Gangadhar Puranik
Shri Anand Gangadhar Puranik

Director

Mr. Sam Bavamien Syed
Mr Sam Bavamien Syed

Director