Shri Ranjit Anand Puranik

Managing Director

Mr Yashodhan Divekar

Director

Adv. Mrs. N. R. Patankar

Director

Shri Anand Gangadhar Puranik

Director

Mr Sam Bavamien Syed

Director