Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan


2019

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2019

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2019Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 21st Aug'19Time - 2-5pmVenue - Ayurved Mahavidyala...

2018

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2018

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2018Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 21st Aug'18Time - 2-5pmVenue - Ayurved Mahavidyala...

2017

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2017

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2017Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 21st Aug'17Time - 2-5pmVenue - Ayurved Mahavidyala...

2016

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2016

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2016Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 21st Aug'16Time - 2-5pmVenue - Ayurved Mahavidyala...

2015

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2015

Late Vaidyaraj Shrimant Nanasaheb Puranik Smarak Vyakhyan 2015Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 21st Aug'15Time - 2-5pmVenue - Ayurved Mahavidyala...