Padmabhushan Late Vd. Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan


2020

Padmabhushan Late Vaidya Shriramji Sharma Smarak Vyakhkyan 2020 and SHEEV Jeevan Gaurav Puraskar

SHEEV Jeevan Gaurav Puraskar 2020 and Padmabhushan Late Vaidya Shriramji Sharma Smarak Vyakhkyan 2020 was organised by Ayurvidya Prasarak Mandal, Sion and Mumbai Vaidya Sabha on Thursday, January 16, ...

2019

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2019

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2019 Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 16th Jan'19Time - 2pm - 5pmVenue - Sion Ayurve...

2018

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2018

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2018 Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 16th Jan'18Time - 2pm - 5pmVenue - Sion Ayurve...

2017

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2017

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2017 Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 16th Jan'17Time - 2pm - 5pmVenue - Sion Ayurve...

2016

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2016

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2016 Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 16th Jan'16Time - 2pm - 5pmVenue - Sion Ayurve...

2015

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2015

Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2015 Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal Date - 16th Jan'15Time - 2pm - 5pmVenue - Sion Ayurve...