Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2017


Padmabhushan Late Vaidyaraj Shriramji Sharma Smarak Vyakhyan 2017 Organised by Mumbai Vaidya Sabha in co-operation with Ayurvidya Prasarak Mandal

Date - 16th Jan'17
Time - 2pm - 5pm
Venue - Sion Ayurved College, Sion, Mumbai

Topic - Daivavyapashraya Chikitsa

Speaker - Prof. Mahesh Vyas, HOD (Basic Principles), IPGTRA, Jamnagar, Gujarat

Presiedent - Prof. Banvarilal Gaur, Ex-VC, RAU, Jodhpur, Rajasthan