Daivavyapashraya Chikitsa


Guest Speaker - Prof. Mahesh Vyas, HOD (Basic Principles), IPGTRA, Jamnagar, Gujarat

Presiedent - Prof. Banvarilal Gaur, Ex-VC, RAU, Jodhpur, Rajasthan

JOIN US